Поръчка

0 продукта

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЛИФЕРАНТ ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Лиферант” EООД, ЕИК: 205758015, наричано по-долу “Лиферант”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес http://www. lieferant.bg, от друга страна.

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършват регистрация на интернет адрес: http://www. lieferant.bg. При използване насайта http://www. lieferant.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия,  както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на  Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://www. lieferant.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

Към момента на публикуване на настоящите общи условия определени услуги на Доставчика може все още да не са налични/активни, независимо от посочването им в общите условия, и потребителите ще могат да се възползват от тях, когато станат налични/активни на интернет адрес  http://www.lieferant.bg/ .

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

1. Търговско наименование (фирма): ”ЛИФЕРАНТ” ЕООД;

2. Единен идентификационен код: 205758015;

3. Седалище и адрес на управление: България, гр. София област София, район р-н Изгрев ул."Райко Алексиев" №15 ет.1;

4. ДДС №: BG205758015;

5. Телефона за контакти: 0700 400 03;

6. Електронна поща: info@lieferant.bg;

7. Уебсайт: https://www.lieferant.bg

ДЕФИНИЦИИ

„Доставчик” – означава търговско дружество “Лиферант” EООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205758015. Подробна информация за Доставчика и контакти за свързване с него се намира в раздел IX от Общите условия.

„Електронен магазин” – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.

„Заявка за Услуга”– означава заявката на Потребителя за изпълнение на Услуга.

„Общи условия” – означава настоящите Общи условия.

„Поръчка”– означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.

„Клиент”– означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.

„Потребителски профил” – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за

Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.

„Работни дни” – означава всички дни, с изключение дните на официалните празници, съботите и неделите.

„Сайт”– означава интернет адрес https://www.lieferant.bg.

„Стока/и” – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

„Цена на Доставката” – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Клиента.

„Цена на Поръчката” – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

„Цена на Стоката” – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.

„Цена на Услугата” – означава цената за Услуга, посочена в български лева.

 

ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Доставчикът предоставя възмездно Стоки и Услуги от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното изявление от страна на Клиента.

2. Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Клиентът заплаща Цената на Поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия. Клиентът изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна. За предоставянето на Услуги Клиентът заплаща Цената на Услугата съгласно условията и сроковете на Общите условия. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Заявка е свързана със задължение за плащане от негова страна.

3. Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките и Услугите, предлагани на Сайта, техните параметри и характеристики. Доставчикът има право да променя информацията, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

4. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време. Доставчикът ще уведомява потребителите за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях телефони, електронни пощи или адреси за кореспонденция.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време  от Клиента. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна,  актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При  регистрацията Клиентът предоставя доброволно данните, изисквани от формата за регистрация. ЛИФЕРАНТ може по всяко време да променя обема на изискваните данни за регистрация на Сайта при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма,

Клиентът се задължава в срок до 3 /три/ дни от промяната да актуализира съответните данни в Клиентския профил. Доставчикът не носи каквато и да било отговорност, ако Клиентът не изпълни задължението си по предходното изречение.

3. В случай че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да:

- изиска от Клиента да предостави вярна, точна, актуална, съответно пълна информация или

- закрие и/или изтрие съответната информация и/или да откаже на Клиента по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги и/или да заличи изцяло регистрацията на Клиента и/или да прекрати договора с него без да дължи предизвестие.

Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, Заявка и/ или Услуга, извършена във връзка с получената от Клиента информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неверни, неточни, неактуални и/или непълни данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Клиента.

4. При регистрацията си в Сайта Клиентът посочва е-mail и парола за достъп до Клиентския профил. Клиентът носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Клиентът следва да приключва всяка сесия в Клиентския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/или парола, Клиентът следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Клиента и избягване на неоторизирани действия с Клиентския профил.

5. След успешна регистрация Клиентът получава e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.

6. Клиентският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки и Заявки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и др. подобни.

7. Клиентът отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия” и последващо натискане на бутона за потвърждаване на регистрацията С отбелязване с отметка в полето "Приемам Общите условия" Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на

електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

8. Клиентският профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Клиента.

СТОКИ И ПОРЪЧКИ

1. Извършването на Поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Доставчика може да се извършва от Клиентския профил. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка.  

2. Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Клиентът има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка Клиентът има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

4. Всички посочени на Сайта цени са в български лева. В случай че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

5. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Клиентите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. 

6. Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на Клиента. До потвърждаване на  Поръчката Клиентът може да преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на  плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

7. Поръчката се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 • Преглед на предлаганите Стоки;
 • Добавяне на Стока/и във виртуална кошница на Потребителя;
 • Вход/Регистрация на нов потребител;
 • Въвеждане на адреса за доставка;
 • Потвърждение на начина на плащане;
 • Финализиране на Поръчката.

8. При финализиране на Поръчката и потвърждаването й от Клиента последният се задължава да  заплати Цената на Поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Клиента системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.

9. До края на деня, в който Поръчката е направена Клиентът има право да я откаже като уведоми Доставчика за това на e-mail order@lieferant.bg, като задължително да  посочи номера на Поръчката, която отказва.

10. Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай че Доставчикът няма възможност за изпълнение на Поръчката поради това че не разполага с налична Стока Доставчикът уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 5 /пет/ работни дни след датата, на която Доставчикът е получил Поръчката. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер сумите, които същият е заплатил на Доставчика за закупуване на Стоките (ако такива суми са били заплатени от Клиента).

11. Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на Поръчка, Цената на Поръчката (съответно частта от Цената на Поръчката, която се заплаща по банков път или с дебитна/кредитна карта) не е получена по банковата сметка на Доставчика (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

12. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Поръчката и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Клиента откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1. Сайтът приема Заявка за Услуга 24 часа в денонощието, всеки ден, след като  съответната от  Услугите стане налична/активна. Доставчикът не носи отговорност за  неточности в описанието на Услугите които не се отнасят към основните характеристики  на Услугите и не претендира за  изчерпателност на предоставената информация.

2. Всички цени са в български лева и с включен данък добавена стойност. В случай че  някоя от  Услугите има няколко модификации, са посочени цените за всяка от  модификациите. Доставчикът има право да променя цените по свое усмотрение, по всяко  време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е  длъжен да заплати цената, която е била посочена  по време на извършване на Заявката за  Услуга, независимо дали е по-ниска или по-висока от  актуализираната цена.

3. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в  Услугите,  техните цени и други характеристики, като Потребителите се считат  информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

4. До потвърждаване на Заявката за Услуга Клиентът може да преглежда и променя  заявяваната от Услугите и данните, свързани с конкретната заявка.

5. Заявката за Услуга се извършва, чрез спазване на следните основни технически стъпки:

 • Преглед на предлаганата Услуга;
 • Задаване на параметри във връзка с изпълнение на Услугата;
 • Вход/Регистрация на нов потребител или избор на пазаруване без регистрация;
 • Финализиране на Заявката за Услуга.

7. При финализиране на Заявката за Услуга и потвърждаването й от Потребителя, последният се задължава да заплати Цената на Услугата и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че Заявката за Услуга е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Заявката за Услуга от Потребителя системата на Доставчика изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Заявката за Услуга в системата на Доставчика.

8. Ако в срок до 2 (два) дни от получаване на Заявката за Услуга, Цената на Услугата не е получена по банковата сметка на Доставчика, Заявката за Услуга се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

9. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение на Заявката за Услуга и/или информация, необходима за изпълнението й, включително по телефон или електронна поща. В случай че Клиентът откаже да предостави изискваното от Доставчика потвърждение и/или необходима информация, отказът автоматично води до отмяна на Заявката за Услуга с или без допълнително уведомление на Потребителя.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Стоките се доставят до посочен от Клиента адрес на територията на Република България Стоките се доставят на Клиентите на ръка срещу подпис.

2.  При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Клиента адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ Работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако Потребителят не се обади в посочения срок или при невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Клиент неоснователно откаже да приеме дадена доставка. В случай на такова прекратяване на договора за продажба от разстояние, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената сума.

4. Цената на Доставката се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на  доставка . Конкретната стойност на  доставката се калкулира при извършване на Поръчката. 

5.  Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е поради независещи от Доставчика  обстоятелства.

6. При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране при прегледа на явни недостатъци и/или липси, и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи (напр. нарушена цялост на опаковката; външни деформации на Стоките – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи/части или

други подобни; липсваща фактура; липсващ придружаващ Стоката аксесоар), Клиентът незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение, Клиентът незабавно уведомява Доставчика на email  orders @lieferant .bg. Ако Клиентът не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение Клиентът следва да уведоми Доставчика на email  orders @ lieferant .bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура за закупените Стоки или посочвайки нейният номер и дата.

При предаване на доставената Стока Клиентът или трето лице, посочено от него, са   длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител, който   има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за   продажба от разстояние и   да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в   срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от   трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят   е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на   която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя,   получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

 • Потребителят предварително да уведоми Доставчика на email: orders@lieferant.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за   продажба от разстояние;
 • Да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да   приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от   Клиента суми. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Клиента. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Клиента на Доставчика, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Клиента. 

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Поръчката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) в законоустановения 14-дневен срок в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Клиентът може да използва, но не е длъжен, следния формуляр  за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

 1. Цената на Поръчката или Услугата може да бъде заплатена по банков път на посочена от Доставчика банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока/ Услуга – Клиентът следва да изпрати копие от платежното нареждане/ вносната бележка на e-mail:  orders@lieferant .bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката и три имена. В съобщението си по предходното изречение Клиентът може по свое желание да посочи и телефонен номер, на който да бъде осъществен контакт с него в случай, че бъдат констатирани грешки/проблеми във връзка с плащането на Цената на Поръчката. Предоставянето на такъв телефонен номер от Потребителя би могло да улесни комуникацията в случаите на констатирани грешки/проблеми по предходното изречение.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд

2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

3. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

4. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

5. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

7. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Клиентите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Клиентите. При употреба на такава препратка Клиентите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. Доставчикът уведомява Клиентите, че по

никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Клиенти, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Клиентите и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Клиентите.

 1. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП ) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Съгласно чл. 123 и чл. 126 от ЗЗП Клиентът (когато има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите) може да предяви рекламация за Услугите в срок до четиринадесет дни от откриване на несъответствието на Услугите с договореното.
 2. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени ТУК [NM11] . Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да преустанови предоставянето на търговски гаранции.
 3. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, имате възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

 

БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Въпроси, запитвания и консултации на Клиента могат да бъдат извършвани онлайн   чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 8:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Общите условия са последно актуализирани на 05.05.2020г.