Поръчка

0 продукта

Политика по качеството

1.  Политика по качеството

Ръководството на ЛИФЕРАНТ ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена в Организацията и достъпна за заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ЛИФЕРАНТ ЕООД 

Е НАСОЧЕНА КЪМ ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И АРМИРОВКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ФИРМАТА И ИЗИСКВАНИЯТА на КЛИЕНТИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

  • Утвърждаване на Организацията като конкурентен производител на метални конструкции, стоманени заготовки за пилотни и шлицови конструкции, армоферми, арматурни заготовки и преносими сглобяеми метални конструкции;
  • Удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни и на нормативните изисквания, приложими към дейностите от обхвата на Системата да управление на качеството;
  • Поддържане на стабилен пазарен дял чрез поддържане на постоянно ниво на качеството;
  • Ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси, с цел удовлетворяване на изискванията на клиентите и другите заинтересовани страни;
  • Извършване на ефективен мониторинг на дейността на подизпълнителите;
  • Постоянно подобряване на компетентността и мотивацията на служителите;
  • Поддържане на дългосрочни ползотворни отношения с доставчиците.
  • Постигане на непрекъснати подобрения на процесите на Системата да управление на качеството.

За реализиране на тези цели в ЛИФЕРАНТ ЕООД е разработена и внедрена: Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.


Като Управител на ЛИФЕРАНТ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА.


Управител: Катя Попова                                                               

10.02.2021г.